Lairik Tamshi Laishu Khngshi

From Pangalpedia
Jump to navigation Jump to search

Lairik Tamshi Laishu Khangshi

Written by: Naeem Khan Jm

Achumba Ngangshi

Achumba Toushi

Mapubu Keeshi

Afaba Khnshi

Afaba Toushi

Chamna Khnshi

Chamna Hingsi

Wakhal Khanshi

Pukning Changshi

Loushing Peeshi

Loushing Tamshi

Lemjaba Tamshi

Ethakthongbda Nollukshi

Wangang heishi

Famfam Heishi

Fattaba manghanshi

Fattaba Thingshi

Afaba Semgatshi

Nganna Tumshi

Ngnna Hougatshi

Hakchang Fahanshi

Lamchat Chumshi

Lairik Tamshi

Laisu Khangshi

Meethoi Meehenshi

Meekok Thongshi

Manglomda Changshinsi

Makok Chingshi

Lamjing Lamtakshi

Khongul Leeshi

Chaokhtpa Tamshi

Thouna Utshi

Leipak Semshi

Leipak Kanshi

Meenungshi Leishi

Thabk Sushi

Lal Tanshi

Penba Tamshi

Nungaiba Heishi

Mamal Leishi

Meebu Shingthanashi

Yamna Khanshi

Khajikta Nangshi

Thamoi Lakshinsi

Meenungshi Khangshi

Mateng Pangshi

Punna Hingminnashi

Punna Chaokhtminnashi